தோழர் லெனின் நூல்கள் PDFல்
தோழர் லெனின் நூல்கள் PDFல்

தோழர் லெனின் நூல்கள் PDFல்

http://www.padippakam.com/padippakam/document/M_Books/m000106.pdf

http://www.padippakam.com/padippakam/document/M_Books/m000487.pdf

http://www.padippakam.com/padippakam/document/M_Books/m000262.pdf

http://www.padippakam.com/padippakam/index.php/2010-08-18-08-51-48/423-lan/1750-m-0100

http://www.padippakam.com/padippakam/index.php/2010-08-18-08-51-48/423-lan/1711-m-0061

http://www.padippakam.com/padippakam/document/M_Books/m000059.pdf(Porthainthiram pattriya pirachinai)

http://www.padippakam.com/padippakam/index.php/2010-08-18-08-51-48/423-lan/1710-m-0060

http://www.padippakam.com/padippakam/index.php/2010-08-18-08-51-48/423-lan/1668-m-0018( Puraidsekaramaana vaaisol)

http://www.padippakam.com/padippakam/index.php/2010-08-18-08-51-48/423-lan/1666-m-0016( Enna seiya vendum)

http://www.padippakam.com/padippakam/document/M_Books/m000008.pdf (Iyangiyal pirchinai patri)

http://www.padippakam.com/padippakam/document/M_Books/m000117.pdf (Lenin Adipadai amsangal)

http://www.padippakam.com/padippakam/index.php/2010-08-18-08-51-48/460-2010-08-18-07-55-53/1703-m-0053(Communist samugam)

http://www.padippakam.com/padippakam/document/M_Books/m000029.pdf (Iyangiyal porulmuthalvaatham)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *