முலை வரி பற்றிய படம்

https://www.facebook.com/SurjyaKMishra/videos/500360517543759/UzpfSTEwMDAwMjU1Mzg5MDM4MzoyNzYwNjM4NDE0MDMxMjYx/?notif_id=1585369820267014&notif_t=feedback_reaction_generic