மார்க்சியத்தை மறுக்கும் பிழைப்புவாதிகளும் மார்க்சிய விரோதிகளும்
மார்க்சியத்தை மறுக்கும் பிழைப்புவாதிகளும் மார்க்சிய விரோதிகளும்

மார்க்சியத்தை மறுக்கும் பிழைப்புவாதிகளும் மார்க்சிய விரோதிகளும்

நீண்ட பதிவு 183 பக்கம் நான் தேடி சேகரித்து வைத்துள்ளவை இதன் மீதான விமர்சனதுடன்  வெளியிடுவேன் அது வரை  https://in.docworkspace.com/d/sIJaq5Ma-Adb1u6AG  இந்த இணைப்பில் உள்ளதை வாசியுங்கள் தோழர்களே இவர்களை புரிந்துக் கொள்ள

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *