கருத்து முதல்வாதிகள்
கருத்து முதல்வாதிகள்

கருத்து முதல்வாதிகள்

கருத்து முதல்வாதிகள் தங்கள் காரியத்தில் பொருள்முதல்வாதிகளே, இவர்களின் தேவைக்கேற்ப அறிவியலை மத போதகத்துடன் கலந்தே மக்களை மத வாத போதனையின் கீழ் மூழ்கடித்துள்ளனர், இவற்றை இந்த ஒழித்து கட்ட இந்த சமூக அமைப்பில் சாத்தியம் இல்லை…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *