இரு பேர் பாகிஸ்தானுக்கு இராணுவத்தினர் பற்றிய செய்தி அனுப்பியதாக கைது
இரு பேர் பாகிஸ்தானுக்கு இராணுவத்தினர் பற்றிய செய்தி அனுப்பியதாக கைது

இரு பேர் பாகிஸ்தானுக்கு இராணுவத்தினர் பற்றிய செய்தி அனுப்பியதாக கைது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *