இரு பேர் பாகிஸ்தானுக்கு இராணுவத்தினர் பற்றிய செய்தி அனுப்பியதாக கைது