இராணுவம் பற்றி

இராணுவம் பற்றிய தேவை இன்மையால் நான் எழுத நினைக்கவில்லை, சில தோழர்களின் பதிவேற்றம் சற்று குழப்பத்தை உண்டாக்கலாம் ஆகவே இவை,இந்திய இராணுவம் பற்றிய தேடுதல் உள்ள தோழர்கள் கீழ் நான் கொடுத்துள்ள இணைப்பில் இருந்து வாசித்து தெளிவு பெறலாம்….https://www.tamilcnn.lk/archives/474938.htmlhttps://www.google.co.in/amp/news.lankasri.com/othercountries/03/114489/amphttps://ta.m.wikipedia.org/wiki/இந்தியத்_

1Vchinnadurai Durai