இராணுவம் பற்றி
இராணுவம் பற்றி

இராணுவம் பற்றி

இராணுவம் பற்றிய தேவை இன்மையால் நான் எழுத நினைக்கவில்லை, சில தோழர்களின் பதிவேற்றம் சற்று குழப்பத்தை உண்டாக்கலாம் ஆகவே இவை,இந்திய இராணுவம் பற்றிய தேடுதல் உள்ள தோழர்கள் கீழ் நான் கொடுத்துள்ள இணைப்பில் இருந்து வாசித்து தெளிவு பெறலாம்….https://www.tamilcnn.lk/archives/474938.htmlhttps://www.google.co.in/amp/news.lankasri.com/othercountries/03/114489/amphttps://ta.m.wikipedia.org/wiki/இந்தியத்_

1Vchinnadurai Durai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *